Alises "x", "xt" without nohup.

master
Kolan Sh 2 years ago
parent 132edbb3e0
commit 00030aa002
  1. 4
      alias.sh

@ -32,8 +32,8 @@ alias nohup='nohup > /dev/null $1'
alias k='killall'
which sudo &>/dev/null && alias sk='sudo killall'
FGCONSOLE=`fgconsole 2>/dev/null`
[ ! -z $FGCONSOLE ] && alias x="exec nohup xinit -- :$FGCONSOLE -nolisten tcp vt$FGCONSOLE &>/dev/null"
[ ! -z $FGCONSOLE ] && alias xt="exec nohup xinit urxvt -- :$FGCONSOLE -nolisten tcp vt$FGCONSOLE &>/dev/null"
[ ! -z $FGCONSOLE ] && alias x="exec xinit -- :$FGCONSOLE -nolisten tcp vt$FGCONSOLE &>/dev/null"
[ ! -z $FGCONSOLE ] && alias xt="exec xinit urxvt -- :$FGCONSOLE -nolisten tcp vt$FGCONSOLE &>/dev/null"
# autofixing
alias cd..='cd ..'

Loading…
Cancel
Save